แอร์เทรนราคาขายส่ง

1. ผนัง WL-B รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 (0-1 ดาว) ฟอกอากาศฟอกกลิน มีระบบถอดล้างเองได้ง่าย/ (smart care) ยิงลมไกล 12 เมตร (ยกเว้น WL30-35) รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (นํายา R32)

แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาส่ง
(smart care) ยิงลมไกล 12 เมตร (ยกเว้น WL30-35) รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (นํายา R32)/ 
WL30B-MNVJE #5/ KC30B-RSVJE 31,000 30,400
WL35B-MNVTE #5/ KC35B-RSVTE 36,000 33,600
WL36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE 38,000 38,100
WL36B-MNVJE #5/ KC36B-RSYJE (380V) 36,200 40,400
WL40B-MNVJE #5/ KC40B-RSYJE (380V) 40,000 45,200
WL44B-MNVJE #5/ KC44B-RSYJE (380V) 44,000 41,100
WL48B-MNVJE #5/ KC48B-RSYJE (380V) 48,000 43,500
WL60B-MNVJE #5/ KC60B-RSYJE (380V) 56,000 49,800
WL30B-MNVJM/ KC30B-RSVJM 30,000 26,800
WL36B-MNVJM/ KC36B-RSVJM 36,200 30,400
WL36B-MNVJM/ KC36B-RSYJM (380V) 36,800 31,900
WL48B-MNVJU/ KC48B-RSYJU (380V) 48,000 42,600
WL60B-MNVJU/ KC60B-RSYJU (380V) 60,000 48,800
2. ผนัง WLV INVERTER  รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 (1-5 ดาว) ฟอกอากาศ มีระบบถอดล้างเองได้ง่าย ยิงลมไกล 12 เมตร (ยกเว้น WLV24-35) รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (นํายา R32) /  0
WLV30B-MNVJE #5/ KCV30B-RSVJE 30,000 33,700
WLV35B-MNVJE #5/ KCV35B-RSVJE 36,200 36,100
WLV35B-MNVJE #5/ KCV35B-RSYJE (380V) 36,200 43,500
WLV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSVJE 36,500 41,900
WLV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSYJE (380V) 36,500 49,500
WLV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSVJE 40,000 43,500
WLV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSYJE (380V) 40,000 51,300
WLVT48B-MNVTE/ KCV48B-RSYTE (380V) 48,000 51,600
WLVT60B-MNVTE/ KCV60B-RSYTE (380V) 60,000 59,900
3. รุ่นตัง/แขวน SK-B เบอร์ 5 (0-1 ดาว) เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย สวิง ขึน-ลง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิม 300 บาท)(เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)  (R-32) / 
SK13BA-MNVKE #5/ KC13BA-RSVKE 13,000 18,200
SK18BA-MNVJE #5/ KC18BA-RSVJE 19,000 21,300
SK24BA-MNVTE #5/ KC24BA-RSVTE 26,000 24,000
SK30B-MNVJE #5/ KC30B-RSVJE 32,000 31,000
SK36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE (220V) 37,000 35,400
SK36B-MNVTE #5/ KC36B-RSYTE (380V) 36,500 37,800
SK40B-MNVJE #5/ KC40B-RSYJE (380V) 40,000 41,900
SK44B-MNVJE #5/ KC44B-RSYJE (380V) 44,000 39,600
SK48B-MNVJE #5/ KC48B-RSYJE (380V) 48,000 41,900
SK60B-MNVJE #5/ KC60B-RSYJE (380V) 60,000 48,600
4. รุ่นตัง/แขวน SK-B เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง ฟอกอากาศ/ 
ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิม 300 บาท)(ตังแต่ 36000 BTU แขวนเท่านัน) (R32)/ 
(เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)/  0
SK30B-MNVJM/ KC30B-RSVJM 30,000 28,500
SK36B-MNVJM/ KC36B-RSVJM 36,200 33,900
SK36B-MNVJM/ KC36B-RSYJM (380V) 36,800 35,200
SK48B-MNVJU/ KC48B-RSYJU (380V) 48,000 40,100
SK60B-MNVJU/ KC60B-RSYJU (380V) 60,000 46,100
5 .รุ่นตัง/แขวน SRV INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์5 (2-5 ดาว) เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย/ 
ออโต้สวิง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R-32) (มีสายเพิม 300 บาท)/ 
(เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)/  0
SKV13B-MNVKE #5/ KCV13B-RSVKE 13,000 26,900
SKV18B-MNVKE #5/ KCV18B-RSVKE 18,100 30,000
SKV24B-MNVKE #5/ KCV24B-RSVKE 26,000 33,300
SKV30B-MNVJE #5/ KCV30B-RSVJE 30,500 37,400
SKV35B-MNVJE #5/ KCV35B-RSVJE 36,200 39,800
SKV35B-MNVJE #5/ KCV35B-RSYJE (380V) 36,200 47,300
SKV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSVJE 37,000 43,600
SKV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSYJE (380V) 36,500 51,400
SKV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSVJE 40,000 45,400
SKV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSYJE (380V) 40,000 53,200
6 .รุ่นตัง/แขวน SRVT INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์5 (0-1 ดาว) เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย/ 
ออโต้สวิง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิม 300 บาท)/ 
(เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)  (R-32)/  0
SKVT13B-MNVTE #5/ KCV13B-RSVTE 13,200 24,900
SKVT18B-MNVTE #5/ KCV18B-RSVTE 18,500 27,200
SKVT24B-MNVTE #5/ KCV24B-RSVTE 25,000 30,100
SKVT30B-MNVTE #5/ KCV30B-RSVTE 30,000 34,400
SKVT36B-MNVTE #5/ KCV36B-RSVTE 36,000 38,000
SKVT36B-MNVTE #5/ KCV36B-RSYTE (380V) 36,000 45,500
SKVT40B-MNVTE #5/ KCV40B-RSVTE 40,000 42,100
SKVT40B-MNVTE #5/ KCV40B-RSYTE (380V) 40,000 49,400
SKVT48B-MNVTE #5/ KCV48B-RSVTE (380V) 48,000 54,100
SKVT60B-MNVTE #5/ KCV60B-RSVTE (380V) 60,000 61,600
7. รุ่นฝังฝ้าสีทิศทาง LKBV INVERTER เบอร์ 5 (0-5 ดาว) รีโมทไร้สาย ลมทังสีด้านเลือกให้เปิด/ 
หรือปิดได้  และปรับทิศทางลมเป็นอิสระจากกัน รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)/ 
LKBV18B-MNVJE #5/ KCV18B-RSVJE 18,500 35,200
LKBV24B-MNVJE #5/ KCV24B-RSVJE 26,000 38,200
LKBV30B-MNVJE #5/ KCV30B-RSVJE 30,000 41,200
LKBV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSVJE 36,200 45,400
LKBV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSYJE (380V) 36,500 53,700
LKBV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSVJE 40,000 49,800
LKBV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSYJE (380V) 40,000 58,000
LKBT48B-MNVTE #5/ KCV48B-RSYTE (380V) 48,000 57,400
LKBT60B-MNVTE #5/ KCV60B-RSYTE (380V) 60,000 64,200
8. รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง เบอร์ 5 (0-1 ดาว) รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู ตัวเครืองทํางานเงียบแบบพิเศษ/ 
รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี  (R32) (เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)/ 
LKB13BA-MNVKE #5/ KC13BA-RSVKE 13,000 21,200
LKB18BA-MNVJE #5/ KC18BA-RSVJE 18,600 24,800
LKB24BA-MNVJE #5/ KC24BA-RSVJE 25,500 29,400
LKB30B-MNVTE #5/ KC30B-RSVTE 32,500 35,800
LKB36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE 36,200 39,400
LKB36B-MNVTE #5/ KC36B-RSYTE (380V) 36,000 41,300
LKB40B-MNVJE #5/ KC40B-RSYJE (380V) 40,500 47,300
LKB44B-MNVJE #5/ KC44B-RSYJE (380V) 44,000 43,000
LKB48B-MNVJE #5/ KC48B-RSYJE (380V) 48,000 45,700
LKB60B-MNVJE #5/ KC60B-RSYJE (380V) 56,000 51,900
9. รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู ลมทังสีด้านเลือกให้ เปิดหรือปิดได้ และปรับทิศทาง ลมเป็นอิสระจากกัน รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32) (เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท) / 
LKB30B-MNVJM/ KC30B-RSVJM 30,000 32,500
LKB36B-MNVJM/ KC36B-RSVJM 36,200 36,700
LKB36B-MNVJM/ KC36B-RSYJM (380V) 36,800 38,000
LKB48B-MNVJU/ KC48B-RSYJU (380V) 48,000 44,300
LKB60B-MNVJU/ KC60B-RSYJU (380V) 60,000 50,200
10. รุ่นฝังฝ้าหนึงทิศทาง CKV INVERTER เบอร์ 5 (0-3 ดาว) รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู ตัวเครืองทํางานเงียบ ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี / 
 (R32) (เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)
CKV13B-MNVJE #5/ KCV13B-RSVJE 13,000 29,900
CKV18B-MNVJE #5/ KCV18B-RSVJE 18,100 32,300
CKV24B-MNVJE #5/ KCV24B-RSVJE 25,200 35,900
CKV30B-MNVJE #5/ KCV30B-RSVJE 32,800 40,100
CKV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSVJE 36,800 45,200
CKV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSYJE (380V) 36,000 52,600
CKV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSVJE 40,000 46,400
CKV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSYJE (380V) 44,000 54,000
CKV48B-MNVJE #5/ KCV48B-RSYJE (380V) 48,000 57,700
CKV60B-MNVJE #5/ KCV60B-RSYJE (380V) 60,000 68,400
11. รุ่นฝังฝ้าหนึงทิศทาง เบอร์ 5 (0 ดาว) รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู ตัวเครืองทํางานเงียบ ออโต้สวิง/ 
รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี  (R32)/ 
CK13BA-MNVKE #5/ KC13BA-RSVKE 13,000 20,400
CK18BA-MNVJE #5/ KC18BA-RSVJE 18,100 24,000
CK24BA-MNVJE #5/ KC24BA-RSVJE 25,200 27,800
CK30B-MNVJE #5/ KC30B-RSVJE 32,800 35,000
CK36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE 36,800 38,800
CK36B-MNVJE #5/ KC36B-RSYJE (380V) 36,000 41,900
CK40B-MNVJE #5/ KC40B-RSYJE (380V) 40,000 45,700
CK44B-MNVJE #5/ KC44B-RSYJE (380V) 44,000 42,100
CK48B-MNVJE #5/ KC48B-RSYJE (380V) 48,000 46,100
CK60B-MNVJE #5/ KC60B-RSYJE (380V) 60,000 50,100
12. รุ่นตู้ตังพืน FKM ควบคุมการทํางานด้วยรีโมทไร้สาย หน้าจอแสดงผลดิจิตอล ออโต้สวิง ซ้าย-ขวา และ ขึน-ลง  รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32) / 
FK30B-MNVJM/ KC30B-RSVJM (R32) 30,000 32,000
FK36B-MNVJM/ KC36B-RSVJM (R32) 36,000 35,600
FK36B-MNVJM/ KC36B-RSYJM (380V)(R32) 36,000 36,700
FK48B-MNVKU/ KC48B-RSYKU (380V)(R32) 48,000 44,500
FK60B-MNVKU/ KC60B-RSYKU (380V)(R32) 60,000 46,900
13. รุ่นแอร์เปลือยซ่อนฝ้า Low Static เบอร์ 5  (0-1 ดาว) รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี/ 
(เอารีโมทมีสาย เพิม 300 บาท)(R-32)/ 
DCC09BA-MNVJE #5/ KC09BA-RSVJE 9,500 16,000
DCC13BA-MNVKE #5/ KC13BA-RSVKE 12,800 17,100
DCC18BA-MNVJE #5/ KC18BA-RSVJE 18,700 20,600
DCC24BA-MNVJE #5/ KC24BA-RSVJE 26,000 24,500
DCC30B-MNVJE #5/ KC30B-RSVJE 31,500 31,400
DCC36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE 37,000 34,900
DCC36B-MNVLE #5/ KC36B-RSYLE (380V) 36,000 37,000
DCC40B-MNVLE #5/ KC40B-RSYLE (380V) 40,000 41,800
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691