แอร์อามิน่าราคาพร้อมติดตั้ง
1. ผนัง WL-B รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 (0-1 ดาว) ฟอกอากาศฟอกกลิน มีระบบถอดล้างเองได้ง่าย/ (smart care) ยิงลมไกล 12 เมตร (ยกเว้น WL30-35) รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (นํายา R32)/ 
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
WL30B-MNVJE #5/ KC30B-RSVJE 31,000 40,400
WL35B-MNVTE #5/ KC35B-RSVTE 36,000 44,600
WL36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE 38,000 50,100
WL36B-MNVJE #5/ KC36B-RSYJE (380V) 36,200 52,400
WL40B-MNVJE #5/ KC40B-RSYJE (380V) 40,000 57,200
WL44B-MNVJE #5/ KC44B-RSYJE (380V) 44,000 53,100
WL48B-MNVJE #5/ KC48B-RSYJE (380V) 48,000 55,500
WL60B-MNVJE #5/ KC60B-RSYJE (380V) 56,000 62,800
WL30B-MNVJM/ KC30B-RSVJM 30,000 38,800
WL36B-MNVJM/ KC36B-RSVJM 36,200 42,400
WL36B-MNVJM/ KC36B-RSYJM (380V) 36,800 43,900
WL48B-MNVJU/ KC48B-RSYJU (380V) 48,000 54,600
WL60B-MNVJU/ KC60B-RSYJU (380V) 60,000 61,800
2. ผนัง WLV INVERTER  รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 (1-5 ดาว) ฟอกอากาศ มีระบบถอดล้างเองได้ง่าย ยิงลมไกล 12 เมตร (ยกเว้น WLV24-35) รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (นํายา R32) / 0
WLV30B-MNVJE #5/ KCV30B-RSVJE 30,000 43,700
WLV35B-MNVJE #5/ KCV35B-RSVJE 36,200 47,100
WLV35B-MNVJE #5/ KCV35B-RSYJE (380V) 36,200 55,500
WLV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSVJE 36,500 53,900
WLV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSYJE (380V) 36,500 61,500
WLV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSVJE 40,000 55,500
WLV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSYJE (380V) 40,000 63,300
WLVT48B-MNVTE/ KCV48B-RSYTE (380V) 48,000 64,600
WLVT60B-MNVTE/ KCV60B-RSYTE (380V) 60,000 72,900
3. รุ่นตัง/แขวน SK-B เบอร์ 5 (0-1 ดาว) เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย สวิง ขึน-ลง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิม 300 บาท)(เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)  (R-32) / 
SK13BA-MNVKE #5/ KC13BA-RSVKE 13,000 27,200
SK18BA-MNVJE #5/ KC18BA-RSVJE 19,000 31,300
SK24BA-MNVTE #5/ KC24BA-RSVTE 26,000 35,000
SK30B-MNVJE #5/ KC30B-RSVJE 32,000 43,000
SK36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE (220V) 37,000 47,400
SK36B-MNVTE #5/ KC36B-RSYTE (380V) 36,500 49,800
SK40B-MNVJE #5/ KC40B-RSYJE (380V) 40,000 53,900
SK44B-MNVJE #5/ KC44B-RSYJE (380V) 44,000 52,600
SK48B-MNVJE #5/ KC48B-RSYJE (380V) 48,000 54,900
SK60B-MNVJE #5/ KC60B-RSYJE (380V) 60,000 61,600
4. รุ่นตัง/แขวน SK-B เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง ฟอกอากาศ/ ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิม 300 บาท)(ตังแต่ 36000 BTU แขวนเท่านัน) (R32)/ 
(เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)/  0
SK30B-MNVJM/ KC30B-RSVJM 30,000 38,500
SK36B-MNVJM/ KC36B-RSVJM 36,200 44,900
SK36B-MNVJM/ KC36B-RSYJM (380V) 36,800 47,200
SK48B-MNVJU/ KC48B-RSYJU (380V) 48,000 53,100
SK60B-MNVJU/ KC60B-RSYJU (380V) 60,000 59,100
5 .รุ่นตัง/แขวน SRV INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์5 (2-5 ดาว) เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย/ ออโต้สวิง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R-32) (มีสายเพิม 300 บาท)/ (เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)/ 0
SKV13B-MNVKE #5/ KCV13B-RSVKE 13,000 36,900
SKV18B-MNVKE #5/ KCV18B-RSVKE 18,100 41,000
SKV24B-MNVKE #5/ KCV24B-RSVKE 26,000 45,300
SKV30B-MNVJE #5/ KCV30B-RSVJE 30,500 49,400
SKV35B-MNVJE #5/ KCV35B-RSVJE 36,200 51,800
SKV35B-MNVJE #5/ KCV35B-RSYJE (380V) 36,200 59,300
SKV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSVJE 37,000 56,600
SKV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSYJE (380V) 36,500 64,400
SKV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSVJE 40,000 58,400
SKV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSYJE (380V) 40,000 66,200
6 .รุ่นตัง/แขวน SRVT INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์5 (0-1 ดาว) เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย/ ออโต้สวิง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิม 300 บาท)/ 
(เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)  (R-32)/  0
SKVT13B-MNVTE #5/ KCV13B-RSVTE 13,200 34,900
SKVT18B-MNVTE #5/ KCV18B-RSVTE 18,500 38,200
SKVT24B-MNVTE #5/ KCV24B-RSVTE 25,000 42,100
SKVT30B-MNVTE #5/ KCV30B-RSVTE 30,000 46,400
SKVT36B-MNVTE #5/ KCV36B-RSVTE 36,000 50,000
SKVT36B-MNVTE #5/ KCV36B-RSYTE (380V) 36,000 57,500
SKVT40B-MNVTE #5/ KCV40B-RSVTE 40,000 55,100
SKVT40B-MNVTE #5/ KCV40B-RSYTE (380V) 40,000 62,400
SKVT48B-MNVTE #5/ KCV48B-RSVTE (380V) 48,000 67,100
SKVT60B-MNVTE #5/ KCV60B-RSVTE (380V) 60,000 74,600
7. รุ่นฝังฝ้าสีทิศทาง LKBV INVERTER เบอร์ 5 (0-5 ดาว) รีโมทไร้สาย ลมทังสีด้านเลือกให้เปิด/ หรือปิดได้  และปรับทิศทางลมเป็นอิสระจากกัน รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)/ 
LKBV18B-MNVJE #5/ KCV18B-RSVJE 18,500 47,200
LKBV24B-MNVJE #5/ KCV24B-RSVJE 26,000 50,200
LKBV30B-MNVJE #5/ KCV30B-RSVJE 30,000 53,200
LKBV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSVJE 36,200 57,400
LKBV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSYJE (380V) 36,500 66,700
LKBV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSVJE 40,000 62,800
LKBV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSYJE (380V) 40,000 71,000
LKBT48B-MNVTE #5/ KCV48B-RSYTE (380V) 48,000 70,400
LKBT60B-MNVTE #5/ KCV60B-RSYTE (380V) 60,000 78,200
8. รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง เบอร์ 5 (0-1 ดาว) รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู ตัวเครืองทํางานเงียบแบบพิเศษ/ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี  (R32) (เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)/ 
LKB13BA-MNVKE #5/ KC13BA-RSVKE 13,000 31,200
LKB18BA-MNVJE #5/ KC18BA-RSVJE 18,600 34,800
LKB24BA-MNVJE #5/ KC24BA-RSVJE 25,500 40,400
LKB30B-MNVTE #5/ KC30B-RSVTE 32,500 47,800
LKB36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE 36,200 51,400
LKB36B-MNVTE #5/ KC36B-RSYTE (380V) 36,000 53,300
LKB40B-MNVJE #5/ KC40B-RSYJE (380V) 40,500 59,300
LKB44B-MNVJE #5/ KC44B-RSYJE (380V) 44,000 56,000
LKB48B-MNVJE #5/ KC48B-RSYJE (380V) 48,000 58,700
LKB60B-MNVJE #5/ KC60B-RSYJE (380V) 56,000 64,900
9. รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู ลมทังสีด้านเลือกให้ เปิดหรือปิดได้ และปรับทิศทาง ลมเป็นอิสระจากกัน รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32) (เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท) / 
LKB30B-MNVJM/ KC30B-RSVJM 30,000 44,500
LKB36B-MNVJM/ KC36B-RSVJM 36,200 48,700
LKB36B-MNVJM/ KC36B-RSYJM (380V) 36,800 50,000
LKB48B-MNVJU/ KC48B-RSYJU (380V) 48,000 56,300
LKB60B-MNVJU/ KC60B-RSYJU (380V) 60,000 63,200
10. รุ่นฝังฝ้าหนึงทิศทาง CKV INVERTER เบอร์ 5 (0-3 ดาว) รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู ตัวเครืองทํางานเงียบ ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี /  (R32) (เอาตัวถึงสีดํา เพิม 1500 บาท)
CKV13B-MNVJE #5/ KCV13B-RSVJE 13,000 41,900
CKV18B-MNVJE #5/ KCV18B-RSVJE 18,100 44,300
CKV24B-MNVJE #5/ KCV24B-RSVJE 25,200 47,900
CKV30B-MNVJE #5/ KCV30B-RSVJE 32,800 52,100
CKV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSVJE 36,800 58,200
CKV36B-MNVJE #5/ KCV36B-RSYJE (380V) 36,000 65,600
CKV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSVJE 40,000 60,400
CKV40B-MNVJE #5/ KCV40B-RSYJE (380V) 44,000 68,000
CKV48B-MNVJE #5/ KCV48B-RSYJE (380V) 48,000 72,700
CKV60B-MNVJE #5/ KCV60B-RSYJE (380V) 60,000 84,400
11. รุ่นฝังฝ้าหนึงทิศทาง เบอร์ 5 (0 ดาว) รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู ตัวเครืองทํางานเงียบ ออโต้สวิง/ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี  (R32)/ 
CK13BA-MNVKE #5/ KC13BA-RSVKE 13,000 30,400
CK18BA-MNVJE #5/ KC18BA-RSVJE 18,100 34,000
CK24BA-MNVJE #5/ KC24BA-RSVJE 25,200 38,800
CK30B-MNVJE #5/ KC30B-RSVJE 32,800 47,000
CK36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE 36,800 50,800
CK36B-MNVJE #5/ KC36B-RSYJE (380V) 36,000 53,900
CK40B-MNVJE #5/ KC40B-RSYJE (380V) 40,000 57,700
CK44B-MNVJE #5/ KC44B-RSYJE (380V) 44,000 55,100
CK48B-MNVJE #5/ KC48B-RSYJE (380V) 48,000 59,100
CK60B-MNVJE #5/ KC60B-RSYJE (380V) 60,000 63,100
12. รุ่นตู้ตังพืน FKM ควบคุมการทํางานด้วยรีโมทไร้สาย หน้าจอแสดงผลดิจิตอล ออโต้สวิง ซ้าย-ขวา และ ขึน-ลง  รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32) / 
FK30B-MNVJM/ KC30B-RSVJM (R32) 30,000 44,000
FK36B-MNVJM/ KC36B-RSVJM (R32) 36,000 47,600
FK36B-MNVJM/ KC36B-RSYJM (380V)(R32) 36,000 48,700
FK48B-MNVKU/ KC48B-RSYKU (380V)(R32) 48,000 57,500
FK60B-MNVKU/ KC60B-RSYKU (380V)(R32) 60,000 59,900
13. รุ่นแอร์เปลือยซ่อนฝ้า Low Static เบอร์ 5  (0-1 ดาว) รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี/ (เอารีโมทมีสาย เพิม 300 บาท)(R-32)/ 
DCC09BA-MNVJE #5/ KC09BA-RSVJE 9,500 24,000
DCC13BA-MNVKE #5/ KC13BA-RSVKE 12,800 26,100
DCC18BA-MNVJE #5/ KC18BA-RSVJE 18,700 31,600
DCC24BA-MNVJE #5/ KC24BA-RSVJE 26,000 36,500
DCC30B-MNVJE #5/ KC30B-RSVJE 31,500 43,400
DCC36B-MNVTE #5/ KC36B-RSVTE 37,000 46,900
DCC36B-MNVLE #5/ KC36B-RSYLE (380V) 36,000 49,000
DCC40B-MNVLE #5/ KC40B-RSYLE (380V) 40,000 53,800
  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-800 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691